Wollen Voetjes

Huishoudelijk reglement

Algemeen

Het huishoudelijk reglement geeft verduidelijking over de werking, de werkwijze en de rechten en plichten van de organisator en het gezin.

Kinderdagverblijf “Wollen Voetjes” beschikt over een vergunning uitgereikt door Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf heeft een vergunde capaciteit van 30 kindjes.

De organisator

Het kinderdagverblijf “ Wollen Voetjes” is een feitelijke vereniging.

De contactpersoon is:

Nina Van Peteghem

GSM: 0472/51.32.27

Email: [email protected]

Ondernemingsnummer: 0597865636

Kinderopvanglocatie: Groepsopvang "Wollen Voetjes.

Adres maatschappelijke zetel : Prinses Josephine Charlottelaan 49 te 9100 Sint-Niklaas

Tel : 03/232.28.94

Contactgegevens van Kind en Gezin

Kind en Gezin

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel

Telefoonnummer Kind en Gezin-lijn: 078 150 100

Via het contactformulier op de website van Kind en Gezin:

http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

Openingsuren

Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07u00 tot 18u00.

Tijdens deze uren kunnen mama en papa steeds een kijkje komen nemen in alle ruimtes waar uw kind word opgevangen. Alle kinderen moeten gewassen en aangekleed naar het kinderdagverblijf gebracht worden.

Sluitingsdagen

De lijst met sluitingsdagen is steeds beschikbaar op het infobord.

Sluitingsdagen worden bekend gemaakt begin december voor het jaar nadien.

Bereikbaarheid van de kinderopvanglocatie in noodgevallen

Je kan in de loop van de dag altijd bellen naar de vaste lijn: 03/ 778.26.41

Na 18.00 kan je me bereiken op mijn gsm nummer : 0472/51.32.27

Je mag ook altijd een boodschap inspreken als ik niet bereikbaar ben, ik bel je dan zo snel mogelijk terug.

Leeftijd

De “Wollen Voetjes” verzorgt regelmatige opvang in groep, voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Dit wil zeggen dat de kindjes minstens 3 volle dagen of 5 halve dagen aanwezig moeten zijn in het kinderdagverblijf.

De dienstverlening omvat de verzorging en de opvoedkundige begeleiding van de kinderen.

Het Beleid

Belangrijkste kenmerken : Er wordt dagopvang aangeboden.

Ivm (borst) voeding : Je mag borstvoeding meebrengen naar de opvang, bij voorkeur al verdeeld in potjes. Het kinderdagverblijf zorgt tijdens de dag voor maaltijden aangepast aan de leeftijden van je kindje en vers bereid.

We streven ernaar om de kindjes zoveel mogelijk aan te leren, ze zelfstandigheid te leren, en ze klaar te stomen voor de kleuterschool.

Verzekering

Het kinderdagverblijf heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen, alsook een verzekering tegen lichamelijk ongevallen voor de kinderen afgesloten. Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de organisator. De organisator brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.

Verzekeringsmaatschappij: AG Insurance

Polisnummer BA: 03/66.349.082

Polisnummer ongevallen/ schade : 03/99.118.845

Prijs

Het kinderdagverblijf werkt met het IKT-SYSTEEM, dit wil zeggen dat de prijs berekend wordt volgens het inkomen van de ouders.

Je kan vermindering aanvragen wanneer je een meerling hebt, wanneer je meerdere kinderen ten laste hebt of wanneer je aan het laagste inkomen zit.

Geef dus zeker wijzigingen door aan Kind en Gezin en de organisator van de opvang.

Attest kindcode aanvragen:

Je vraagt het attest aan op mijn.kindengezin.be

Je vraagt het attest aan door je met je elektronische identiteitskaart of Federaal Token aan te melden bij Mijn Kind en Gezin.

Na de registratie bereken je jouw inkomenstarief en vraagt je jouw attest aan.

Je geeft het attest aan de opvang.

Lukt het je niet om het attest aan te vragen kan de organisator van de opvang dit voor jou doen.

Voor wenmomenten betaal je dezelfde prijs.

Bij het laattijdig afhalen van je kindje betaal je 1 euro per minuut.

Is je kindje afwezig wordt dit afgetrokken van de respijtdagen.

Als je kindje ziek is en je hebt een doktersbriefje moet je hiervoor niet betalen.

Als je kindje ongerechtvaardigd afwezig is betaal je 10 euro.

Inbegrepen

Het kinderdagverblijf zorgt voor:

1) MAALTIJDEN:

‘s morgens : koek + drankje

’s middags: warme maaltijd

’s namiddags : fruitpap of stukjes fruit + boterham ( volgens leeftijd)

2) VERZORGING:

Verzorgingsproducten

Niet – inbegrepen

De ouders zorgen voor:

1) MAALTIJDEN :

flesvoeding (het kind moet zijn ochtendflesje thuis al gekregen hebben)

poederdoosje + flesjes graag naamtekenen.

ontbijt bv .een boterham ,yoghurtje,… (dit kan tot 9u)

dieetvoeding/geloof

2) VERZORGING:

Luiers

Reservekleding

Medicatie (op doktersvoorschrift) Als het kind medicatie moet krijgen dienen wij dit enkel 1 keer toe .

Fopspeen en/of knuffeltje ( dat altijd in het kinderdagverblijf mag blijven )

Specifieke verzorgingsproducten bv. Allergie

Wennen

Je mag je kindje laten wennen bij de start van de opvang of na een lange periode van afwezigheid. Tijdens wenmomenten wordt er extra aandacht besteed aan je kindje om hem/haar beter te leren kennen en het kindje kan wennen aan de nieuwe omgeving. De wenmomenten kunnen zowel met als zonder ouder(s).   Er wordt samen met de begeleidsters en de ouders besproken wanneer het beste past om een wenmoment in te passen. Met ouders moet er niet betaald worden zonder ouders wel. 

Stopzetting inkomensgerelateerd systeem.

Bij stopzetting van het IKT- systeem brengt de voorziening altijd en onmiddellijk de gezinnen op de hoogte. Dit gebeurt schriftelijk.

Wanneer de opvangvoorziening beslist om niet meer te werken volgens het inkomensgerelateerde systeem, bedraagt de opzegperiode 1 maand.

Wanneer Kind en Gezin het IKT- systeem stopzet biedt ze een redelijke opzegtermijn.

Enkel wanneer Kind en Gezin de vergunning intrekt wordt het IKT- systeem onmiddellijk stopgezet. Deze onmiddelijke stopzetting gaat ook in voor de gezinnen. Bij stopzetting zullen de gezinnen al dan niet een andere opvangvoorziening moeten zoeken. Als de voorziening verder werkt zonder het IKT – systeem zal de bijdrage van het gezin 26€ bedragen.

Betaalwijze, facturatie en betalingsregeling

Je ontvangt maandelijks, telkens voor de 15e dag van de maand een rekening.

Je moet deze binnen de 14 kalenderdagen betalen.

Betalen van de maandelijkse rekening gebeurt via overschrijving.

Indien de factuur niet tijdig vereffend is, wordt er een herinnering gestuurd.

Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, wordt een tweede herinnering gestuurd.

De factuur wordt verhoogd met 2€.

In een derde rappel worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek.

Bij niet betaling kunnen de Wollen Voetjes de opvang stopzetten en/of juridische stappen ondernemen.

Inschrijving en opname

Bij het tekenen van het contract wordt er een waarborg van 100 euro gevraagd (inschrijvingsgeld). Voor gezinnen met een inkomen gelijk of lager dan 27000 euro is de waarborg 50 euro.

Indien het inschrijvingsgeld niet gestort is binnen de 10 dagen na het ondertekenen van het contract, wordt het contract als niet bestaande beschouwd.

Bij de beëindiging van het contract wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald (als uw kind schoolrijp is of als u het contract een maand op voorhand opzegt).

Indien uw kindje nooit geweest is of indien de inhoud van het contract niet werd nageleefd, zullen wij dit inschrijvingsgeld ter compensatie inhouden.

Indien de ouders het contract verbreken voordat het kindje naar het kinderdagverblijf komt wordt de waarborg NIET terugbetaald.

Voorrangsregels bij het inschrijven

Mensen die werken/ opleiding volgen of zoeken

Alleenstaanden

Mensen met een laag inkomen ( lager dan 27.000 euro )

Mensen met pleegkinderen

Broers of zussen van een kindje dat opgevangen wordt

Kwetsbaar gezin ( laag inkomen, laag opleidingsniveau,… )

Fiscaal attest

Het kinderdagverblijf verbindt zich ertoe je jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.

Extra respijtdagen

Elk jaar heeft uw kind recht op een aantal extra respijtdagen bovenop de sluitingsdagen van het kinderdagverblijf. Dit naargelang het aantal gereserveerde dagen, deze moeten schriftelijk aangevraagd worden. Dit minstens 2 dagen op voorhand. Indien deze termijn niet in acht genomen wordt, zal er een som van 10 euro aangerekend worden.

3 dagen opvang : 14 extra respijtdagn

4 dagen opvang : 18 extra respijtdagen

5 dagen opvang : 23 extra respijtdagen

Als deze extra respijtdagen opgebruikt zijn en u wenst uw kindje toch thuis te houden, zal er u een som van 10 euro per dag aangerekend.

Als je kindje door ziekte thuis moet blijven van de dokter, worden de eerste 5 dagen op jaarbasis niet in mindering gebracht van de repsijtdagen. Vanaf de 6de dag op jaarbasis wel.

Ziekte of ongeval

Bij een besmettelijke aandoening en/of hoge koorts (+ 38,5 graden) mag uw kindje niet komen. Het is daarom een goed idee om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval je kindje ‘s ochtends ziek zou zijn en je dringend alternatieve opvang nodig hebt. Bij de beslissing of je kindje al dan niet mag komen denken we aan het belang van jouw kind, en ook aan het belang van de andere opgevangen kinderen.

Als uw kindje ziek wordt in de opvang zullen wij steeds contact met u opnemen en vragen je kindje te komen halen indien mogelijk.

Het is verplicht je kind te komen halen als het besmettelijk is (bv diarree, overgeven,…).

Is het niet besmettelijk maar heeft uw kind toch koorts dan vragen we aan de ouders of wij een koortswerend middel mogen toedienen. Daalt de koorts niet of heeft je kind na de uitwerking van de medicatie nog steeds koorts is het ook verplicht je kind te komen halen.

Als het dringend is en er kan niet direct iemand je kind afhalen dan verwittigen wij de arts die op de inlichtingenfiche staat. De ouders betalen de rekening van de arts.

Wanneer er niet verwittigd wordt als je kind ziek is voor 9 uur betaal je 10 euro.

Wordt er wel verwittigd en geef je een doktersbriefje af dan moet er niet betaald worden.

Het gebruik van medicatie

Wanneer je kind medicatie moet nemen in het kinderdagverblijf moet dit op doktersvoorschrift meegedeeld worden. We geven medicatie 1 keer per dag.

Hoort niet thuis in het KDV

Er wordt de ouders gevraagd geen snoep en speelgoed mee te geven aan hun kindje.

Het is verboden te roken in het kinderdagverblijf. 

Eerste dag naar het kinderdagverblijf

Wanneer uw kindje voor het eerst naar het kinderdagverblijf komt vragen we u een inlichtingsfiche in te vullen. Daarin staat het dagritme van je kindje, de gegevens van de dokter, de ouders,…

Brengen en afhalen van het kind

Tijdens de breng- en haalmomenten kan je informatie uitwisselen met de begeleid(st)ers. Als je kindje wordt afgehaald door een persoon die we niet kennen of niet op de inlichtingenfiche staat moet dit zeker gemeld worden!

Als je uw kindje niet tijdig kan komen afhalen moet er telefonisch verwittigd worden.

Veiligheid

Laat niemand binnen die je niet kent in het kinderdagverblijf zonder toestemming van de begeleidsters. Let erop dat je de deur altijd goed sluit, dit voor de veiligheid van de kinderen.

Aanwezigheidsregister

Bij het binnenkomen en buitengaan wordt er verwacht dat jullie de map met de aankomst en vertrekuren op een correcte manier invullen en handtekenen ( graag tot op de minuut ) . Dit is van belang bij noodsituaties bv. brand zodat we correct kunnen nagaan wie er in het gebouw aanwezig is.

Nuttige informatie

We werken met heen- en weer schriftjes ,zodat mama en papa weten hoe de dag verlopen is. Deze zijn beschikbaar in gewone of luxe uitvoering. De gewone Ding Dong kost 3 euro, de Tip Tap 4 euro en de Super kost 7 euro. Er is ook mogelijkheid om zelf een schriftje mee te brengen.

Klachtenbehandeling

Bij voorkeur geeft het gezin zijn klacht door aan de organisator van de kinderopvanglocatie volgens de klachtenprocedure van de organisator.

Je kan de klachtenkaart terug vinden als bijlage bij het huishoudelijk reglement.

Je kan ook klacht indienen bij Kind en Gezin:

Hallepoortlaan 27,

1060 Brussel

TEL : 02/533.14.14

Email: [email protected]     

Privacy

Het gezin heeft het recht op de bescherming van de persoonsgegevens die de organisator verwerkt.

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang. Die gegevens kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen. Ze worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving.

De organisator verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

Wijziging huishoudelijk reglement

Als het huishoudelijk reglement gewijzigd wordt en je wil de kinderopvang verder zetten, dan moet je het gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw ondertekenen voor ontvangst en kennisneming.

Elke wijziging in jouw nadeel, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het prijsbeleid, laten we je minstens 2 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk weten. In dit geval heb je het recht om de schriftelijke overeenkomst zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding op te zeggen, op voorwaarde dat je dit doet binnen de 2 maanden nadat je op de hoogte gebracht werd.

Geachte ouders,

We hopen dat u na de lezing van dit huisreglement ervan overtuigd bent dat we in ons kinderdagverblijf het beste willen bieden aan uw kind.

Elke bladzijde van dit document moet worden geparafeerd en de laatste bladzijde gehandtekend voor ontvangst en kennisneming

Met dank voor uw vertrouwen,

Van Peteghem Nina 

Naam + handtekening ouder                                  Naam Kind

…………………………………                   ………….......................................

Datum + Plaats ondertekening

……………………………………………………………………

Dit reglement is opgemaakt op 25/02/2017

Schriftelijke overeenkomst

Contract tussen enerzijds de ouders (contracthouder)

Hr./mevr.:         ………………………………………………………………………

Adres:              ………………………………………………………………………

                        ………………………………………………………………………

Tel.:                  ………………………………………………………………………

E-mail:              ………………………………………………………………………

Vermoedelijke geboortedatum:   ………………………………………

Vermoedelijke einddatum :   ………………………………………………

en Feitelijke Vereniging Wollen Voetjes.

Van Peteghem Nina

Pater Segersstraat 20

9100 Sint-Niklaas

Ondernemingsnummer: 0597865636

Het kindje komt vanaf: ………………………………………………

Opvangplan:

Betalen voor kinderopvang:

De contracthouder betaalt voor de gereserveerde dagen in het opvangplan.

Afwezigheidsdagen:

Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen:………………

Modaliteiten om het opvangplan te wijzigen:

Wil je toch nog wijzigen dan kan dit 2 maand voor je kindje naar de opvang komt.

Als je wijzigingen wil doen van dagen kan dit in overleg. Welke dagen er nog niet volzet zijn. Je kindje moet minstens 3 volledige dagen of 5 halve dagen naar de opvang komen. Wordt je kindje al opgevangen dan kan je wijzigingen doen 1 maand op voorhand voor zowel verminderen als vermeerderen (als de bezetting dit toelaat) van dagen.

Prijs voor de kinderopvang

Via het IKT – systeem : ……….€

Voor wenmomenten geldt deze prijs.

Bijkomend tarief

Wanneer je je kindje laattijdig afhaalt betaal je 1€ per minuut.

Als je teveel vakantiedagen opgebruikt hebt betaal je 10€ per extra vakantiedag.

Wanneer je niet tijdig verwittig als je kindje ziek is betaal je voor die dag 10€.

Betalingswijze

Je ontvangt maandelijks een factuur.

Wettelijk toegestane modaliteiten tot wijziging van de prijs

Op de prijs is indexering van toepassing en het inkomenstarief kan wijzigen volgens het systeem inkomenstarief.

Inschrijvingsprijs of waarborg

De waarborg bedraagt €100,00

Voor gezinnen met een inkomen gelijk of lager dan 27000€ bedraagt de waarborg €50,00

Betaling gebeurt op rekeningnummer : BE38123230039172

Bewaring, terugbetaling en eventuele inhouding

De terugbetaling gebeurt wanneer de schriftelijke overeenkomst is afgelopen.

Bv. kindje dat naar school gaat.

De waarborg zal terug gestort worden binnen een termijn van 2 weken.

De waarborg kan ingehouden worden wanneer er een factuur nog niet betaalt is.

Identificatiegegevens van het te opgevangen kind

Voornaam en achternaam ………………………………………………………………….

Geboortedatum en geboorteplaats ………………………………………………….

Domicilieadres of verblijfsadres …………………………………………………….

                                                   ……………………………………………………

Contactgegevens van het gezin in noodgevallen

Tel : ………………………………..

Relatie van de persoon tot het kind : ……………………………………..

2e persoon ……………………………………………

Opzeg van de schriftelijke overeenkomst

De opzeg gebeurt met een aangetekende brief en minstens 2 maand voor de opvang van het kindje. Er moet duidelijk in vermeld staan over wie het gaat ( voornaam en achternaam kind ), gegevens van de ouders ( naam, adres, telefoonnummer). De brief mag gestuurd worden naar Van Peteghem Nina en het adres van het kinderdagverblijf.

Zware fout van één van de partijen

Als het gezin of de organisator een zware fout - of een regelmatig voorkomende lichte fout - maakt, dan kan de andere partij de overeenkomst onmiddellijk stopzetten. De opzegtermijn moet niet gerespecteerd worden. Geen van beide partijen kan een opzegvergoeding vragen.

Als een kinderbegeleider, verantwoordelijke of andere persoon werkzaam in de kinderopvanglocatie een zware fout - of een regelmatig voorkomende lichte fout – maakt, dan wordt dit beschouwd als een zware fout van de organisator. Ook dan kan de overeenkomst onmiddellijk stopgezet worden, zonder opzegtermijn of –vergoeding.

WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IN HET NADEEL VAN DE CONTRACTHOUDER

Als het huishoudelijk reglement wijzigt in het nadeel van de contracthouder, dan heeft hij het recht om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding. Dit moet binnen de twee maanden na de kennisname van de wijziging gebeuren.

Regeling bij het niet naleven van de schriftelijke overeenkomst

Als de regeling niet wordt nageleefd door de contracthouder dan wordt de waarborg niet terugbetaald.

De contracthouder heeft het recht om de schriftelijke overeenkomst stop te zetten bij het niet van de regeling door de organisator.

Bijlagen aan de overeenkomst

Het huishoudelijk reglement van de kinderopvanglocatie, met als datum 17/06/2015, geldt als bijlage van deze overeenkomst. In het huishoudelijk reglement staan afspraken en regelingen die algemeen gelden voor alle opgevangen kinderen in de kinderopvanglocatie en hun gezin. De contracthouder ondertekent het huishoudelijk reglement en verklaart hiermee het huishoudelijk reglement ontvangen te hebben en ervan kennis genomen te hebben.

Deze overeenkomst werd opgemaakt in tweevoud, en ondertekend op ………………………………

Ondertekening door de organisator

Van Peteghem Nina

Wollen Voetjes

Ondertekening door de contracthouder

Naam + handtekening

Klachtenprocedure

Klachtenkaart

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van onze opvang, vragen we u

om het probleem eerst met de betrokken persoon of met de verantwoordelijke te

bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand, dat door een gesprek rechtgezet

kan worden.

Als dit gesprek geen oplossing biedt, kunt u uw klacht op deze klachtenkaart formuleren.

De voorziening verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk een gepaste oplossing voor uw

klacht te zoeken.

U bent:

Naam:

………..……................................................................................................

Adres:

………..……................................................................................................

………..……................................................................................................

………..……................................................................................................

Telefoon of GSM-nummer

………..……................................................................................................

E-mailadres

………..……................................................................................................

Naam en geboortedatum van de betrokken kind(eren)

………..……................................................................................................

………..……................................................................................................

………..……................................................................................................

Uiteenzetting van de klacht

………..……................................................................................................

………..……................................................................................................

………..……................................................................................................

………..……................................................................................................

………..……................................................................................................

………..……................................................................................................

………..……................................................................................................

………..……................................................................................................